Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną

Trochę prawa Dowiedz się o tym jak działamy, od strony prawa

W języku prawa ruch pojazdu to nie tylko jego faktyczne przemieszczanie, dlatego naprawiane są także szkody zaistniałe przy :

● wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
● bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
● podczas zatrzymania,
● postoju lub garażowania.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni – począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.

Począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia

Odszkodowania z OC – od A do Z

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 K.C. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Rodzaje roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

Odszkodowanie jednorazowe( art. 444§ 1 K.C. ) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku ( w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry, lub po zakończonym leczeniu na podst. faktur lub rachunków w oryginale)

● koszty zakupów leków,
● koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji ( diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym )
● koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
● koszty konsultacji u wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu,
● koszty środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego,
● koszty związane z dodatkową opieką medyczną podczas leczenia ( opieka osób trzecich )
● koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
● koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
● koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu (koszty przeszkolenia zawodowego )
● koszty za leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa,

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu.

Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych ( odpowiednio udokumentowanych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, Umowy o pracę, kontrakty, itp.). Do zasadnego zgłoszenia roszczenia koniecznym jest udokumentowanie częściowej niezdolności do pracy oraz udokumentowany spadek dochodu. Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie jest podstawą utrzymania bytowego poszkodowanego

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb ( art. 444§ 2 K.C. )

Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są : opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny ,amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną

Zadośćuczynienie ( art. 445 § 1 K.C.)

Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania , które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw. „ trudnych do określenia”- ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego. Bierze się przede wszystkim pod uwagę: doznane w wyniku wypadku obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz dalsze konsekwencje wypadku w przyszłości.

Koszty leczenia – co dalej ?

Masz prawo do zwrotu poniesionych kosztów za :

● koszty zakupów leków,
● koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji ( diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym )
● koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
● koszty konsultacji u wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu,
● koszty środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego,
● koszty związane z dodatkową opieką medyczną podczas leczenia ( opieka osób trzecich )
● koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
● koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
● koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu (koszty przeszkolenia zawodowego )
● koszty za leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa,

Odszkodowanie jednorazowe

( art. 444§ 1 K.C. ) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku ( w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry, lub po zakończonym leczeniu na podst. faktur lub rachunków w oryginale)

Szkody z polisy AC

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC ?

Koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czyli przypadki, w których ubezpieczyciel mimo zgłoszenia szkody zwolniony jest od wypłacenia odszkodowania!!!

Do standardowych wyłączeń należą przypadki, gdy szkoda:

● powstała podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
● została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
● powstała podczas prowadzenia pojazdu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
● osoba kierująca pojazdem w chwili szkody, nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania danym pojazdem ,
● powstała podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa,
● powstała podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu,
● spowodowana została działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i strajkach.

Często można otrzymać decyzję odmowną, jeżeli:

● wartość szkody nie przekracza określonego w polisie udziału własnego w szkodzie,
● kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
● kierowca nie posiadał wymaganego świadectwa kwalifikacji,
● pojazd w chwili szkody nie posiadał ważnych badań technicznych,
● szkoda związana jest z eksploatacją pojazdu,
● pojazd użytkowany był niezgodnie z przeznaczeniem,
● szkoda powstała w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody.

Renty z OC sprawcy

Wyróżniamy następujące rodzaje rent:

Renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym :

Renta na zwiększone potrzeby. art. 444 §2 k.c
Po wypadku zwiększają sie potrzeby, najczęściej są one związane z opieka nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody, a dokładnie zakład ubezpieczeń w którym sprawca posiada polisę OC.

Renta z tytułu utraconego dochodu Art. 361 §1 i 2 k.c.
Aby roszczenie o rentę było zasadne musza zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utrącił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych.

Renta płatna w następstwie śmierci poszkodowanego (alimentacyjna) art. 446§ 1,2,3 k.c
W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim dzieci, wychowankowie zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez poszkodowanego.

Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447

Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowanie. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Nieszczęśliwy wypadek

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową, w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Z ubezpieczenia NNW poszkodowany otrzyma odszkodowanie jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

● ruchu pojazdu,
● wsiadania i wysiadania z pojazdu,
● postoju pojazdu,
● naprawy pojazdu,
● załadunku i rozładunku pojazdu .

Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

● z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
● z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
● zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych.

Roszczenia regresywne

Czy zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania – prawo regresu?

Regres oznacza roszczenie zwrotne, żądanie zwrotu, zwrotne poszukiwanie. Oznacza uprawnienie do żądania zwrotu całości lub części dokonanej zapłaty.

Na samym wstępie wskazać należy, iż w przeciwieństwie do poprzednich unormowań jest to uprawnienie, a nie obowiązek zwrotu.

Skorzystanie z prawa regresu przez zakład ubezpieczeń prowadzi do obciążenia sprawcy szkody obowiązkiem odszkodowawczym. W takim przypadku obowiązek naprawienia szkody spoczywać będzie na sprawcy szkody, a nie na ubezpieczycielu.

W obowiązkowym ubezpieczeniu OC przysługuje przeciwko ubezpieczającemu/ ubezpieczonemu/ kierującemu pojazdem. Przysługuje ono zatem, zawsze tylko zakładowi ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem, nigdy odwrotnie.

Jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń, ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń). Wynika to z przepisów ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych artykułu 43.

Dotyczy to sytuacji, gdy kierujący pojazdem:

– wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
– wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
– brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osoba podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
– zbiegł z miejsca zdarzenia.

– nie posiadał ważnej polisy OC pojazdu na dzień zdarzenia

 

 

 

Wskazać należy, iż są to przypadki taksatywnie wymienione. W każdym takim przypadku zakład ubezpieczeń po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania może wystąpić o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania. Może też dochodzić kosztów związanych z likwidacją szkody

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną wszelkie szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, a w szczególności:

● uszkodzenie ciała,
● rozstrój zdrowia,
● utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
● przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
● bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w §13 rozporządzenia wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:

● na mieniu, wyrządzonych przez kierowcę posiadaczowi pojazdu (W świetle sformułowania powyższego wykluczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie szkody w mieniu posiadacza. Wskazane jest tu więc przywołanie dość częstych przypadków wzajemnego uszkodzenia pojazdów tego samego posiadacza np. zderzenie dwóch autobusów MZK i wykazanie, że odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC w tym przypadku nie istnieje. Szkody powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą być powetowane wyłącznie z umów auto-casco),
● w przewożonym za opłatą bagażu,
● wynikających z utraty gotówki, biżuterii, dokumentów, numizmatów,
● zniszczenia lub skażenia środowiska naturalnego,
● niewielkich – nieprzekraczających 50 % najniższego wynagrodzenia.

Zamów bezpłatną rozmowę
close slider