Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną

Szkody osobowe z OC Znajdziecie tu Państwo ogólne informacje dotyczące świadczeń za szkody osobowe, jakie zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić w przypadku zgłoszenia roszczeń z odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie.

Są to następujące roszczenia:

1. Osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała – świadczenia wypłacane poszkodowanemu – zadośćuczynienie i odszkodowanie.
2. W przypadku śmierci poszkodowanego – świadczenia wypłacane są osobom bliskim zmarłego.

Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

1. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
2. Następstwo śmierci poszkodowanego.
3. Umyślne naruszenia dóbr osobistych.
4. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe.
Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia.

Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

● koszty zakupów leków,
● koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
● koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
● koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
● koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
● koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
● koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
● koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin poszkodowanego w szpitalu,
● koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry.

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.
Przepisy prawne regulują także sposób naprawienia szkód majątkowych wynikłych ze śmierci poszkodowanego.

Po śmierci poszkodowanego przysługuje roszczenie o:

● zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
● rentę,
● jednorazowe odszkodowanie – jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
● zadośćuczynienie czyli rekompensata za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej.
Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie poszkodowanego wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, posiadacza pojazdu mechanicznego, a w szczególności:
● śmierci bezpośrednio poszkodowanego,
● uszkodzenia ciała,
● rozstroju zdrowia,
● utraty , zniszczenie lub uszkodzenie mieni.
Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w art. 38.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:

● polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona
● wynikłych w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
● polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
● polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Najwyższe odszkodowanie za szkody osobowe z OC

Zachęcamy do podjęcia szybkich kroków względem współpracy z naszą firmą. EUCO posiada wieloletnie doświadczenie, a przez to nasi pracownicy mają wiedzę i umiejętności, by pomóc nawet w przypadku skomplikowanych spraw. Szybkie poinformowanie agencji odszkodowawczej pozwoli obrać skuteczną strategię działań, a także uchronić się przed koniecznością wykonywania np. powtórnych badań lekarskich itd. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentów, kompletowaniem dowodów etc. Poszkodowany powinien po wypadku zachowywać wszelkie rachunki, które będą jedną z podstaw obliczania wysokości roszczeń.

Niestety, w niektórych przypadkach odszkodowanie za szkody z OC sprawcy (lub pracodawcy, właściciela terenu etc.) nie jest dostatecznie wysokie. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel pomija niektóre szczegóły zdarzenia, które mogłyby uprawniać do wyższej kwoty roszczeń. Nasza agencja z Warszawy działa w tym celu – chcemy pomóc Państwu otrzymać najwyższe możliwe odszkodowanie, które chociaż w pewnym stopniu skompensuje poniesioną szkodę.

Odszkodowanie za szkody osobowe z OC jest zależne od wielu kwestii, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Dokonamy dogłębnej analizy zdarzenia, jak i jego skutków, a dzięki temu będziemy w stanie określić wysokość roszczeń i ubiegać się o nie u ubezpieczyciela zarówno w sprawie przedsądowej, jak i reprezentować Państwa przed sądem. Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Działamy nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce.

Napisz do nas: d.m.teams@euco.pl

Zadzwoń do nas: +48 507 507 118

Zamów bezpłatną rozmowę
close slider