Zadzwoń po bezpłatną poradę prawną

Kapitalizacja renty z OC sprawcy

Co oznacza kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty stanowi zamianę przyznanej na podstawie art. 444§2 k.c. i art. 446 §2 k.c. renty na jednorazowe odszkodowanie.

Jest to uprawnienie przysługujące osobie poszkodowanej.

Podstawę prawną kapitalizacji ranty stanowi treść art. 447 k.c. gdzie czytamy „ Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.”

Przy określaniu wymiaru takiego jednorazowego odszkodowania należy brać pod uwagę wysokość renty jaką otrzymywałby poszkodowany w sytuacji kiedy nie skorzystałby z instytucji kapitalizacji renty.

Zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie może być dokonana w formie ugody( zgodna wola dwóch stron)albo przez sąd przy braku zgodnej woli stron.

W każdej z powyższych form kapitalizacja świadczenia rentowego zależy od :

– istnienia ważnych powodów ( dlatego istotne jest opisanie dlaczego chcemy zamienić świadczenie rentowe na jednorazowe odszkodowanie)

– kryterium oceny istnienia ważnych powodów może stanowić wyłącznie interes uprawnionego do renty.

W szczególności może to mieć miejsce w dwóch grupach wypadków:

po pierwsze – gdy ze względu na ustalone szczególne okoliczności przyznanie jednorazowego odszkodowania zapewni poszkodowanemu zaspokojenie wszystkich potrzeb – zarówno bieżących, jak i przyszłych – dla których zaspokojenia przeznaczona była renta, a równocześnie z punktu widzenia szeroko pojętego interesu poszkodowanego będzie dlań korzystniejsze od renty (np. jeśli przez zapłatę jednorazowego odszkodowania umożliwi się poszkodowanemu uzyskanie zdolności zarobkowej w nowym zawodzie dostosowanym do stanu jego inwalidztwa, co z każdego punktu widzenia będzie dla niego korzystniejsze,

po wtóre – jeśli ustalone okoliczności dają podstawę do wniosku, że przyszłe raty renty nie mogą być egzekwowane, a zatem prawo nie zostanie w ogóle zrealizowane (np. wyjazd dłużnika na stałe za granicę bez pozostawienia majątku w kraju).